Privacy & Cookies

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Studio Gaston – Pieter Vanraes – Balgerhoeke 40, 9900 EEKLO, KBO 504.877.872. (hierna: Studio Gaston).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.studio-gaston.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

1.1. Studio Gaston verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

  • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website;
  • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, adresgegegevens, uw telefoonnumer, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;
  • Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
  • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
  • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, adresgegegevens, telefoonnummer en uw e-mail.

 

1.2. Studio Gaston kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

a. door uw registratie en gebruik van de Website;

b. onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

 

Artikel 2 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

2.1. Algemene doeleinden:

Studio Gaston zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website;
  • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
  • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Studio Gaston zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Studio Gaston. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
  • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Studio Gaston daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

 

2.2. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven.  Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een  uitschrijflink onderaan in deze mail.

 

 Artikel 3 – Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Studio Gaston zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

 

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Inactieve accounts en afgeronde orders bewaren wij 5 jaar. Bestelling die om de ene of de andere reden in de status “in behandeling”, “mislukt” of “geannuleerd” blijven staan bewaren wij 2 jaar.

 

Artikel 5 – uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@studio-gaston.be of via het contactformulier op onze website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be. 

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Studio Gaston aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7 – Cookies

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

 

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@studio-gaston.be of via het contactformulier op onze Website.

 

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

 

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

 

 

I’d give you a cookie, but I ate it.
Cookiemonster